Směrnice a žádosti

Směrnice ČsOL pro čerpání sociální a zdravotní podpory

Dokumenty ke stažení:
>   Směrnice ČsOL pro čerpání sociální a zdravotní podpory

>   Žádost na kompenzaci doplatků

 

Souhrn nejdůležitějších bodů směrnic:

Prostředky sociální pomoci

Příspěvek mohou čerpat všichni členové ČsOL, kteří:

a)  jsou držiteli osvědčení dle zákona č. 255/1946 Sb.,  > účastník národního odboje za osv.

nebo č. 170/2002 Sb.   > válečný veterán

b)  jsou členy ČsOL nepřetržitě nejméně 3 roky, ale nesplňují odstavec a)

Sociální  výpomoc  lze  poskytnout  členům  ČsOL  v  mimořádně  závažných případech – v tíživé nebo neočekávané sociální situaci (např. vážný úraz, živelné pohromy, úmrtí v rodině apod). Sociální výpomoc se poskytuje v hotovosti do výše maximálně 15.000,- Kč.

 

Postup pro získání podpory

K vyplněné žádosti (3× podepsané) je nutno také předložit:

a) kopii receptu (pokud je však na účtu z lékárny uveden plátce-žadatel, což je vyjádřeno číslem pojištěnce, tj. rodné číslo, kopie receptu se nepředkládá);

b) doklad o zaplacení v originálu

c) doklad o úhradě zdravotní pomůcky a u stomatologa – z dokladu musí být zřejmé, že platbu provedl žadatel. Od stomatologa je nutné nechat rozepsat výkon, který byl prováděn, ale ne v kódech!

 

V případě žádosti o sociální výpomoc:

a)  doložení  důvodu,  pro  který  se  žádá  o  výpomoc  (včetně příslušných potvrzení o prokázání nastalé situace);

b)  potvrzení o veškerých příjmech v rodině, počet a stáří dětí.

 

Ekonom ČsOL eviduje celkový úhrn všech příspěvků pro čerpání sociální a zdravotní  podpory  poskytnuté  sestrám  a  bratrům.  Podle §  16b  odst.1 zák.č.48/1997 Sb.

a)  může u žadatelů starších 65 let činit příspěvek za léky maximálně 2.500,- Kč

b)  může u žadatelů mladších 65 let činit příspěvek za léky maximálně 5.000,- Kč

 

Z prostředků nelze proplácet regulační poplatky v lékárně a u lékařů, volný nákup v lékárně, hospitalizaci v nemocnici a léčebnách, pohotovostní služba, lázeňskou, rekreační péči a různé sociální služby.